Εκτύπωσε το Στείλε το σε ένα Φίλο


Η Εταιρία έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα (α) εμπορικού και εταιρικού δικαίου, (β) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου, ιδιαίτερα δε εμπορευματικών, τραπεζικών και συμβάσεων υπηρεσιών, (γ) δημοσίων συμβάσεων (υπηρεσιών, έργων, προμηθειών), (ε) συμβάσεων και συναλλαγών στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, (στ) χρηματιστηριακής νομοθεσίας και (ζ) διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού και αλλοδαπών εταιριών (διεθνή ή αλλοδαπά εμπιστέυματα – trusts, υπεράκτιες εταιρίες κλπ.). Ειδικότερα, καλύπτονται θέματα που σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς:

Δίκαιο των Επιχειρήσεων και των Εταιριών

Σύσταση εταιριών, εταιρικός σχεδιασμός - Εταιρικές λειτουργίες και διαδικασίες (πρακτικά εταιρικών οργάνων, παρακολούθηση διαδικασιών, έλεγχος νομιμότητας κλπ.) - Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών - Φορολογία εταιριών - διεθνής φορολογικός σχεδιασμός - Νομικός έλεγχος εταιριών - Κοινοπραξίες (ιδίως τεχνικών έργων) - Πράξεις επί μετοχών (αγοραπωλησία, συμβάσεις προαίρεσης, δέσμευση μετοχών, συμφωνητικά μετόχων κλπ.) - Εταιρίες του δημόσιου τομέα - Υπεράκτιες εταιρίες, εμπιστεύματα - Πτώχευση και εξυγίανση - Εργατικό δίκαιο - Διοικητικές Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος - Ιατρικές Εταιρίες.


Δίκαιο των Εμπορικών Συναλλαγών

Εμπορευματικές Συμβάσεις (πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση, διεθνής πώληση αγαθών, barter κλπ.) - Συμβάσεις υπηρεσιών (διαμεσολάβηση, μεσιτεία κλπ.) - Τραπεζικές συμβάσεις (χρηματοδοτικές συμβάσεις, δανείου, κοινοπρακτικά δάνεια, εγγυητικές επιστολές κλπ.) - Συμβάσεις διανομής και αντιπροσωπείας - Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) - Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) - Συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).


Δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων (έργα, προμήθειες, υπηρεσίες, εξαιρέσιμοι τομείς) - Δημόσιοι διαγωνισμοί - Κοινοπραξίες δημοσίων έργων - Συμβάσεις παραχώρησης – αυτοχρηματοδότηση .


Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς

Χρηματιστηριακές συναλλαγές - Δίκαιο των εκδοτών τίτλων (υποχρεώσεις πληροφόρησης, σχέσεις με μετόχους, προϋποθέσεις εταιρικών πράξεων κλπ.) - Εισαγωγή σε αγορά του ΧΑΑ - Εταιρική διακυβέρνηση - Δημόσια πρόταση εξαγοράς μετοχών - Εξαγορές - συγχωνεύσεις εισηγμένων εταιριών.


Real Estate - Ακίνητα

Συμβάσεις ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων (εργολαβικές συμβάσεις, μικτές συμβάσεις, μεσιτεία, παροχή υπηρεσιών κλπ.) - Εμπορικές μισθώσεις - Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων - Κτηματολόγιο - Εμπράγματες εξασφαλίσεις - Ακίνητη περιουσία δημόσιου τομέα - Πολεοδομικά θέματα, Απαλλοτριώσεις.


Πληροφορική

Συμβάσεις λογισμικού - Άδειες χρήσης λογισμικού - Domain Names - e-commerce.


Δίκαιο των Άϋλων Αγαθών

Σήμα (εθνικό σήμα, κοινοτικό σήμα, διεθνής καταχώρηση) - Πνευματική Ιδιοκτησία - Βιομηχανικό Σχέδιο, Ευρεσιτεχνία - Απομιμήσεις - Συμβάσεις εκμετάλλευσης (μεταβίβαση - άδεια χρήσης - παράλληλη κατάθεση.


Δίκαιο της Αυτοδιοίκησης

Δημοτικές Επιχειρήσεις - Συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα - Ακίνητη περιουσία ΟΤΑ.


Δίκαιο της Παιδείας

Ειδικοί τύποι ν.π.

Προμηθευτικοί συνεταιρισμοί - Οικοδομικοί συνεταιρισμοί - Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί - Κληροδοτήματα - Ιδρύματα.


Καζίνο - Νομοθεσία τυχερών παιγνίων

Ανθρώπινα δικαιώματα

Γενική Πρακτική - Προσωπικές Υποθέσεις

Οικογενειακό δίκαιο - Κληρονομικό δίκαιο - Εμπράγματο δίκαιο - ακίνητα - Μισθώσεις - Αυτοκινητιστικά ατυχήματα και βλάβες.